Pravidla soutěže

28. ROČNÍK IBEROAMERICKÉ CENY

Pravidla soutěže o Iberoamerickou cenu:

1. Zúčastnit se mohou všichni vysokoškolští studenti magisterského a bakalářského studia na českých vysokých školách, jejichž mateřským jazykem není španělština ani portugalština. Studenti předkládají odborné práce na jakékoli téma přímo související s Latinskou Amerikou, Karibskou oblastí či Pyrenejským poloostrovem. Všichni účastníci musí doložit, že studují na některé z vysokých škol v České republice.

2. Účastníci soutěže vypracují text ve španělském nebo portugalském jazyce. Porota bude hodnotit strukturu a zpracování, jazyk a styl, především pak originalitu a přínos práce pro vztahy mezi Českou republikou a iberoamerickými zeměmi.

3. Předložené práce se skládají ze tří částí – anotace o rozsahu 10–15 řádků, práce jako takové o maximální délce 36.000 znaků a seznamu použité literatury s případnými přílohami. Při grafické úpravě textu je třeba použít formát A4, písmo typu „Times New Roman“ o velikosti 12 s dvojitým řádkováním a velikost 11 v případě poznámek.

4. Účastníci soutěže práci řádně podepíšou a uvedou:

a. celé jméno a příjemní

b. datum a místo narození

c. aktuální ročník studia

d. adresu bydliště

e. e-mailovou adresu

f. telefonické spojení

g. název akademického pracoviště, fakulty nebo školy, kde v současnosti působí

h. jméno odborného konzultanta

i. souhlasné prohlášení dle bodu 5

5. Účastníci soutěže přiloží písemný souhlas, že odevzdaná práce může být postoupena českým a iberoamerickým vysokým školám a může být rovněž zveřejněna na webových stránkách (www.premioiberoamericano.cz) či prostřednictvím jiných médií, která případně určí odborná porota.

6. Práci je třeba zaslat do 28. února 2023, a to v elektronickém formátu na e-mailovou adresu pod správou Velvyslanectví Chile v České republice,  tajemníka letošního ročníku soutěže info@premioiberoamericano.cz.

7. Po uplynutí tohoto termínu se sejde odborná porota složená z vedoucích zahraničních misí uvedených iberoamerických zemí. Porota obdržené práce vyhodnotí a rozhodne o výhercích a odměnách. Porota je nejvyšším orgánem soutěže a proti jejímu rozhodnutí se nelze odvolat.

8. Porota udělí cenu za:

  • první místo: US$ 1.000
  • druhé místo: US$ 700
  • třetí místo: US$ 500

9. Výsledky budou vyhlášeny 11. května 2023 na slavnostním ceremoniálu, který se bude konat v prostorách Univerzity Karlovy v Praze za přítomnosti diplomatů z velvyslanectví výše uvedených iberoamerických zemí.

10. Iberoamerická cena se koná za laskavé podpory ze strany Univerzity Karlovy a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.